‘ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ’ ಇದೇ ಜೂನ್ 22ರಿಂದ

ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಶೋ. ಬಡವರ ಆಶಾಕಿರಣ. ಬುದ್ಧಿವಂತರ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಆಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಬಡವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ್ದ

Read more